ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Етичен кодекс

                                                                                                                     

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Етичният кодекс на ПОК „Доверие" АД определя политиката и принципите на Компанията по отношение на нейните клиенти, служители, акционери, външни сътрудници, партньори и други субекти от външната среда.

 

Доверието в Компанията и цялостната й дейност от страна на всички субекти е основна ценност, върху която се гради нейното управление.

 

Репутацията на Компанията и доверието в нея са част от най-важните предимства, с които разполага и тяхното опазване е сред нейните основни задачи.

 

За работещите в и за Компанията Етичният кодекс е равен по сила с всички останали закони в страната и от тях се изисква, в цялостната си дейност, да зачитат етичните правила и стандарти, заложени в него, като тяхното нарушаване се третира като тежко нарушение, уронващо престижа и доброто име на фирмата.

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 

1. Законност

1.1. Работещите в и за Компанията задължително спазват всички действащи законови и подзаконови нормативни актове, както и всякакви други нормативни изисквания в зависимост от тяхната йерархия на задължителност.

1.2. При необходимост от тълкуване на нормативно изискване и при всякакви други решения и действия в рамките на закона, те се базират на върховенството на морала и професионалната етика.

 

2. Принцип на управление

Първостепенна отговорност при управлението на Компанията е всички, работещи в и за нея да спазват принципа „primum non nocere" (преди всичко да не се вреди).

 

3. Социална отговорност

3.1. Компанията провежда социално отговорна политика в цялостната си дейност, изразяваща се преди всичко в осигуряване на стабилното и възходящо развитие на бизнеса, което всички работещи в и за нея приемат като своя първостепенна отговорност пред обществото.

3.2. В дейността си по инвестиране на средствата на осигурените лица в управляваните от ПОК „Доверие" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване, Компанията се придържа към социално отговорна инвестиционна политика и спазва етични правила при управлението на фондовете. Тези правила са в рамките на законовите норми, приложими са на практика в оперативното управление и се изразяват в следното:

3.2.1. Средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от Компанията, не се инвестират в компании:

3.2.1.1. които нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и трудовите права, опазване на природата и антикорупция, в която са залегнали следните основни принципи:

3.2.1.1.1. Принципи на човешките права - да подпомага и уважава защитата на човешките права в международен план; отказ от участие в злоупотреба с или посегателство над човешките права;

3.2.1.1.2. Принципи на трудовите права - да подпомага свободата на  асоцииране и признаване на правото за колективно договаряне; забрана за задължителен труд; забрана за детски труд; елиминиране на дискриминацията при подбор на персонала;

3.2.1.1.3. Принципи за опазване на околната среда - въвеждане на предпазни и ефективни програми за опазване на околната среда; инициативи, демонстриращи отговорност към околната среда; промоциране на разпространението и използването на технологии, опазващи околната среда;

3.2.1.1.4. Принципи на антикорупция - промоциране и възприемане на дейности в противодействие на всички форми на корупция, включително изнудване и подкуп;

3.2.1.2. чиято дейност е производство или търговия с оръжие. Позволява се инвестиране в такива компании, в случай че основната част на бизнеса им не е насочен в тази дейност и съществена част от приходите им не произтичат от производство и търговия с оръжие.

3.2.1.3. за които съществуват основателни предположения, че източникът на средствата им е от незаконен произход.

3.2.2. При управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се прилага последователна политика и желание да се инвестира там, където има пресечна точка на финансовите и етични принципи и съществува връзка между позитивния избор и принципите по т.1.

3.2.3. Компанията извършва регулярно наблюдение върху инвестиционния портфейл на всеки от управляваните от нея фондове и всяка инвестиция се оценява и спрямо етичните правила.

 

ІІІ. ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ

 

При осъществяването на дейността на Компанията не се допуска или толерира:

1. никаква дискриминация във връзка с равнопоставеното отношение към потенциални и съществуващи клиенти, както и във връзка с наемане на работа в Компанията, достъп до обучение, повишение, прекратяване или пенсиониране на основа на пол, възраст, религия, раса, социална принадлежност, здравословно положение, етнически и национален произход, националност, членство в трудови организации, вкл. профсъюзи, политическа принадлежност, сексуална ориентация.

2. под каквато и да е форма експлоатацията на детски труд.

3. всякакви форми на принудителен труд.

4. задържане на документи за самоличност на служителите.

5. прилагането на телесни наказания, психическо и физическо насилие и вербална агресия.

6. сексуален тормоз, включително поведение, което оставя съмнение за такъв тормоз.

7. корупционни практики от какъвто и да било характер, като противодействието на корупционни прояви е основна задача на всеки, работещ в и за Компанията.

 

ІV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

1. Работещите в и за Компанията не могат да участват при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решение, когато те или свързани с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.

2. При възлагане на задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните им задължения и техните частни интереси, работещите в и за Компанията следва своевременно да уведомяват прекия си ръководител или служителя на ПОК „Доверие" АД, отговорен за изпълнението на сключения от тях договор.

3. Работещите в и за Компанията са длъжни да избягват, а когато това не е възможно - да декларират писмено конфликтите си на интереси, като задължението за деклариране възниква непосредствено след появата на обстоятелство или ситуация, при която би могъл да възникне конфликт на интереси.

 

V. ПРИНЦИПИ НА РАБОТА И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ В КОМПАНИЯТА

 

1. Професионално и лично поведение на служителите

1.1. Служителите на Компанията:

1.1.1. Осъществяват своите функции с висок професионализъм, безпристрастност и активност, спазвайки следните основни принципи:

1.1.1.1. Компетентност - служителят притежава знанията, уменията и квалификацията за изпълняваната длъжност;

1.1.1.2. Ефективност - служителят постига максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси;

1.1.1.3. Отговорност и изпълнителност - служителят има развито чувство за дълг при изпълнение на задълженията си;

1.1.1.4. Услужливост - служителят е отзивчив към търсещите услугите на Компанията, информация или съдействие;

1.1.1.5. Вежливост - служителят има учтиво и любезно поведение;

1.1.1.6. Честност - служителят коректно представя своята гледна точка;

1.1.1.7. Лоялност - служителят се отнася почтено и уважително към Компанията, като следва поведение, което не накърнява доброто й име;

1.1.1.8. Подходящ външен вид - служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на финансовата институция, която представлява.

1.1.2. Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

1.1.3. Следват поведение, което не накърнява престижа на Компанията, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

1.1.4. Не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, на техните решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.

 

2. Взаимоотношения с колегите

2.1. В отношенията с колегите си служителите на Компанията проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

2.2. Служителите на Компанията уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

 

VІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

 

1. Цялостната дейност на Компанията е фокусирана върху клиентите, като основна нейна ценност и цел на работата на служителите.

2. Служителите на Компанията:

2.1. Изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и правят всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
2.2. Са длъжни да опазват данните и личната информация на клиентите, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.
2.3. Извършват обслужването законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на действащото законодателство.

2.4. Отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват клиентите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

2.5. Информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на съответна услуга.

 

VІІ. КОНКУРЕНЦИЯ

 

Компанията поощрява и подкрепя свободното икономическо и пазарно съревнование и отрича напълно нелоялната конкуренция, като всички действия, които биха могли да се определят като нелоялна конкуренция, са забранени за служителите, осигурителните посредници и други външни сътрудници на фирмата.

 

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

 

Компанията осигурява здравословни и безопасни условия на труд и инвестира в тяхното подобряване, като изисква от служителите си стриктното спазване на установените в тази връзка правила.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

По смисъла на този кодекс:

1. Свързани лица са съпрузите и роднините до трета степен, включително по права или съребрена линия или по сватовство.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Този кодекс е приет с решение на Управителния съвет на ПОК „Доверие" АД по Протокол № 203 от 28.10.2008 г.

§ 2. Създава се Комисия по етика, в чийто състав по право влизат членовете на  Управителния съвет на ПОК „Доверие" АД и представителят на наетите лица в ПОК „Доверие" АД в общото събрание на акционерите, като поименният състав на Комисията по етика се определя с решение на Управителния съвет на ПОК „Доверие" АД.

§ 3. Комисията по етика следи за спазването на този кодекс и приема правилник за организацията на своята дейност.

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions