Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2019 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2019
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 2979432 89.32 2983137 87.39
1.1. дългови ценни книжа 2391948 71.71 2527319 74.04
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 587484 17.61 455818 13.35
2 Банкови депозити 12833 0.38 12840 0.38
3 Инвестиционни имоти 60568 1.82 60565 1.77
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 275963 8.27 344637 10.10
5 Вземания 6922 0.21 12341 0.36
  ОБЩО 3335718 100.00 3413520 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2019 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2019
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 256107 92.96 252456 90.43
1.1. дългови ценни книжа 196690 71.39 203962 73.06
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 59417 21.57 48494 17.37
2 Банкови депозити 753 0.27 753 0.27
3 Инвестиционни имоти 7620 2.77 7621 2.73
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 10162 3.68 16803 6.02
5 Вземания 874 0.32 1529 0.55
  ОБЩО 275516 100.00 279162 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2019 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2019
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 141308 89.78 140811 88.81
1.1. дългови ценни книжа 105880 67.27 111020 70.02
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 35428 22.51 29791 18.79
2 Банкови депозити 452 0.29 452 0.29
3 Инвестиционни имоти 6852 4.35 6852 4.32
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 8645 5.49 10069 6.35
5 Вземания 137 0.09 366 0.23
  ОБЩО 157394 100.00 158550 100.00