Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2011 г.


по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

682199

65,62

661251

59,37

1.1.

дългови ценни книжа

391133 

37,62 

360906

32,40

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 291066

28,00 

300344

26,97

2

Банкови депозити

259432

24,96 

277241

24,89

3

Инвестиционни имоти

40347

3,88

37344

3,35

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

34273

3,30

108907

9,78

5

Вземания

23321

2,24

29010

2,61

 

ОБЩО 

1039571

100

1113752

100

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

113858

62,10

89420

56,62

1.1.

дългови ценни книжа

 56802

 30,98

47702

30,20

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 57056

 31,12

41718

26,42

2

Банкови депозити

 42464

 23,16

37356

23,65

3

Инвестиционни имоти

8162

4,45

8162

5,17

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

16878

9,21

20597

13,04

5

Вземания

1996

1,09

2396

1,52

 

ОБЩО 

183359

100

157931

100

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2011 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2011

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

64220

62,66

63986

60,63

1.1.

дългови ценни книжа

 29371

 28,66

28558

27,06

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 34849

 34,00

35429

33,57

2

Банкови депозити

21034

 20,52

18456

17,49

3

Инвестиционни имоти

8888

8,67

8888

8,42

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

3621

3,53

9189

8,70

5

Вземания

4727

4,61

5032

4,76

 

ОБЩО 

102849

100

105551

100