Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2012 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2012
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 760839 61.42 1070949 71.42
1.1. дългови ценни книжа 605368 48.87 910955 60.75
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 155471 12.55 159994 10.67
2 Банкови депозити 302027 24.38 276040 18.41
3 Инвестиционни имоти 59507 4.80 61917 4.13
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 63262 5.11 77154 5.15
5 Вземания 53106 4.29 13288 0.89
  ОБЩО 1238741 100.00 1499348 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2012 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2012
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 99821 62.97 117323 64.80
1.1. дългови ценни книжа 75077 47.36 88747 49.01
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 24744 15.61 28576 15.79
2 Банкови депозити 38532 24.30 39245 21.67
3 Инвестиционни имоти 8162 5.15 8162 4.51
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 6954 4.39 11490 6.35
5 Вземания 5057 3.19 4840 2.67
  ОБЩО 158526 100.00 181060 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2012 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2012
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 63367 59.41 75900 65.00
1.1. дългови ценни книжа 46459 43.56 57980 49.65
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 16908 15.85 17920 15.35
2 Банкови депозити 23742 22.26 23932 20.50
3 Инвестиционни имоти 7248 6.80 7211 6.18
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 6354 5.96 7970 6.82
5 Вземания 5938 5.57 1756 1.50
  ОБЩО 106649 100.00 116769 100.00