Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2012 г.


ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

760839

61,42

957097

73,68

1.1.

дългови ценни книжа

605368

48,87

807681

62,33

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

155471 

12,55

149417

11,33

2

Банкови депозити

302027

24,38

204873

15,81

3

Инвестиционни имоти

59507

4,80

59156

4,57

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

63262

5,11

56196

4,34

5

Вземания

53106

4,29

18422

1,42

 

ОБЩО 

1238742

100,00

1295744

100,00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2012 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

99821

62,97

112878

69,59

1.1.

дългови ценни книжа

 75077

 47,36

89299

55,05

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 24744

 15,61

23579

14,54

2

Банкови депозити

 38532

 24,31

30762

18,97

3

Инвестиционни имоти

8162

5,15

8162

5,03

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

6954

4,38

8284

5,11

5

Вземания

5057

3,19

2117

1,30

 

ОБЩО 

158526

100,00

162202

100,00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2012 г.


№ по ред

АКТИВИ

към края на предходната година

към 31.03.2012

Стойност /в хил. лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

Стойност /в хил.  лева/

Относителен дял от активите на фонда /в %/ 

1

2

3

4

5

6

1

Ценни книжа - общо, в т.ч.:

63367

59,41

75192

70,05

1.1.

дългови ценни книжа

 46459

 43,56

59269

55,22

1.2.

дялови ценни книжа (акции, права, дялове)

 16908

 15,85

15923

14,83

2

Банкови депозити

23742

 22,26

18396

17,14

3

Инвестиционни имоти

7248

6,80

7211

6,72

4

Парични средства на каса и по разплащателни сметки

6354

5,96

5384

5,02

5

Вземания

5938

5,57

1152

1,07

 

ОБЩО 

106649

100,00

107335

100,00