ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Инвестиционен
А Б В Г Д Е З И К Л М О П Р С Т У Ф Х Ц

А__________________________________

Акции

ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на дружеството. Дават право за участие в управлението и получаване на част от печалбата (дивидент) и на ликвидационна стойност.

Администриране на ценни книжа

извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

Активно управление

опитите да се постигне по-висока от съизмеримата с риска портфейлна възвръщаемост
или чрез прогнозиране на общите пазарни тенденции, или чрез определяне на
конкретни пазарни сектори или ценни книжа с ценови отклонения.

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

акционерно дружество, регистрирано съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.

Б__________________________________

Безрисков актив

актив със сигурна бъдеща норма на възвръщаемост; обикновено за такъв се приемат краткосрочните държавни ценни книжа.

Брейди облигации

облигации, издадени с цел да се трансформира външния дълг към Лондонския клуб (частни инвеститори) в дългосрочни облигации. Издадени са три вида Брейди облигации: DISC, FLIRB и IAB. Характеристиките им са различни, но цените им се движат паралелно.

Български депозитарни разписки

емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

Борсов посредник

лице, което по трудов договор или по граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ценни книжа на борсата.

Балансова стойност на една акция

частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя
на издадените акции.

В__________________________________

Вторичен пазар

пазарът, на който ценни книжа в обращение се продават и купуват от притежателите им, които са различни от емитента.

Варант

ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Валутен риск

рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или депозит, деноминирани във валута, различна от отчетната валута, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и отчетната.

Г__________________________________

Главница

чистият размер на дълг, без сумата на дължимите лихви.

Д__________________________________

Държавни Ценни Книжа

облигации, емитирани от Министерството на Финансите и/или БНБ за финансиране
на бюджета. Те могат да бъдат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните
ценни книжа са със срок на изплащане до една година включително, като носят
доход под формата на отстъпка от номинала, което означава, че се продават
на цена под номиналната им стойност, а на падежа се изплаща номиналната стойност.
Средносрочните ценни книжа са със срок на изплащане от 2 до 5 години, а дългосрочните
над 5 години. На първичния пазар ДЦК се придобиват на аукциони, организирани
от Българска Народна Банка.

Диверсификация

включването в портфейл на различни видове активи, за да се намали риска и подобрят инвестиционните резултати на портфейла. Например, в един портфейл могат да бъдат включени облигации на различни емитенти, с различни срокове (матуритети) и различен кредитен рейтинг.

Депозит (срочен)

Олихвяват се при проценти, близки до пазарните и са известни като фиксирани депозити.

Договори за разлика

ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.

Договорен фонд

обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

Доходност до падежа

мярка на средната норма на възвръщаемост, която може да се получи от дадена облигация, ако тя бъде задържана до датата на падежа.

Дюрация

тя се определя като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията и е измерител за чувствителността на цената на облигацията спрямо промените в лихвените проценти. Облигациите с по-висока дюрация са изложени на по-голям риск при промяна на лихвените проценти. При увеличение на лихвените проценти цената на облигацията с по-голяма дюрация ще намалее в по-голяма степен, в сравнение с цената на облигацията с по-малка дюрация. Съответно при намаляване на лихвените проценти цената на облигацията с по-голяма дюрация ще се увеличи в по-голяма степен, в сравнение с цената на облигацията с по-малка дюрация.

Е__________________________________

Еврооблигации

международни облигации, деноминирани във валута, различна от тази на емитента.
Например, България емитира еврооблигации, деноминирани в евро.

Емитент

лицето задължено по ценните книжа, които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството или са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Ефективна годишна доходност

анюализиран лихвен процент върху дадена ценна книга, изчислен по метода на сложната лихва.

З__________________________________

ЗУНК облигации

облигации, издадени от Министерството на Финансите през 1994 година с падеж
25 години, за да покрият задължения по необслужвани кредити на държавни предприятия
към български банки. ЗУНК облигациите са деноминирани в лева, долари и евро.
Лихвата по тях е шест месечният ЛИБОР и се изплаща полугодишно.

Записване

безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

И__________________________________

Инвеститор

Лице, което:

 • за своя сметка подлага на парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор);

 • за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това (професионален инвеститор);

 • банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).
 • Инвестиционен портфейл

  комбинация от ценни книжа, държани от един инвеститор.

  Инвестиционен посредник

  акционерно дружество, което извършва:

 • сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество
  за сключване на такива сделки;

 • поемане на емисии;

 • управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение
  на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.

 • Инвестиционно дружество

  акционерно дружество, което инвестира парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, в ценни книжа. Инвестиционно дружество може да инвестира в инструменти на паричния пазар, облигации или акции.

  Ипотечни облигации

  ипотечните облигации са ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

  Инвестиционна консултация относно ценни книжа

  предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг лица.

  К__________________________________

  Корпоративни облигации

  облигация, емитирана от дадена компания. Падеж е срокът, за който е емитирана облигацията. Датата на падеж е датата, на която емитента изплаща на държателя на облигацията главницата (номиналната стойност).

  Клиринг

  взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

  Колективна инвестиционна схема

  предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични следства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответните на притежатерите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваще се на нетната стойност на активите му.

  Капитал

  парите, необходими за извършването на определена дейност. Капитал се набира чрез издаване на акции и дългосрочни кредитни инструменти. Съотношението на обикновените акции, привилигированите акции и дългосрочните кредити определя капиталовата структура на дадена компания.

  Крива на доходността

  графика на доходността до падежа като функция на времето, оставащо до падежа.

  Л__________________________________

  ЛИБОР (London InterBank Offer Rate)

  междубанковият лихвен процент в Лондон, по който банките си предоставят взаимно средства на европейския пазар. ЛИБОР е международно признат и се използва за база при определянето на други видове заеми, неустойки у др.

  Ликвидност

  ликвидността се отнася до бързината, с която даден актив може да се преобразува в пари.

  М__________________________________

  Матуритет

  остатъчен срок до падежа на дългов финансов инструмент.

  Модифицирана дюрация

  измерител показващ относителната промяна в цената на облигацията при промяна в лихвените проценти. Например за облигация с модифицирана дюрация от 3 години, при увеличение на лихвените проценти с 0,50 % се очаква цената на облигацията да намалее приблизително с 1,50 % (3x0,50%=1.50%). Модифицираната дюрация се изчислява като дюрацията се раздели на сбора на единица и доходността до падеж на облигацията. Този показател приблизително точно показва относителната промяна в цената на облигацията при малка промяна в лихвените проценти и не дава точна оценка при големи промени в лихвените проценти.

  О__________________________________

  Облигации

  лихвоносни дългови ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции или фирми.

  Облигация с плаваща лихва

  облигация, чиято купонна лихва се коригира периодично в съответствие с определена пазарна лихва.

  Общински облигации

  облигация, емитирана от дадена община. Падеж е срокът, за който е емитирана облигацията. Датата на падеж е датата, на която емитента изплаща на държателя на облигацията главницата (номиналната стойност).

  Опция

  ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.

  Облигационен договор

  документът, определящ договора между емитента на облигацията и облигационера.

  Обменен курс

  цената на единица от валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна.

  Обезпечени корпоративни облигации

  емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.

  П__________________________________

  Първичен пазар

  пазар, на който се предлагат първоначално издадени (емитирани) ценни книжа.

  Паричен пазар

  пазарът, на който се търгуват дългови ценни книжа като търговски книжа, репo, краткосрочни държавни ценни книжа със срок от 1 година или по-малко и дори 30 дни или по-малко.

  Поемане на емисия

  процесът на пласиране на ценни книжа на капиталовия пазар.

  Права

  са ценни книги, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

  Пазарна цена

  паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

  Привилегировани акции

  акции в една корпорация, които са без право на глас, но изплащат фиксиран или променлив поток от дивиденти.

  Пазарен (или систематичен) риск

  специфичен за фирмата риск. Пазарният риск е рискът, който може да се припише на общите макроикономически фактори. Специфичният за фирмата риск отразява рискът, който е характерен за дадена фирма и не зависи от пазарния риск.

  Р__________________________________

  Риск

  вероятността от загуба или възвръщаемост, по-ниска от очакваната.

  РЕПО сделка

  договор за обратна покупка. Сделка, при която един инвеститор продава финансов актив на друг и се задължава да го закупи обратно след определено време на определена цена, която е по-голяма от цената на първата сделка.

  Разделяне на акции

  емитирането от една корпорация на даден брой акции, които се заменят срещу досегашния брой акции, държани от акционерите. Преобразуването може да бъде, както в посока увеличение броя на акциите в обръщение, така и в посока на намаление на броя им. Обединяването на акции или обратното разделяне (reverse split) намалява броя на акциите в обръщение.

  Рискова премия

  очаквана възвръщаемост, надхвърляща тази на безрисковите ценни книжа. Премията представлява компенсация за риска на една инвестиция.

  Реален лихвен процент

  частта, с която лихвеният процент надхвърля процента на инфлацията. Темпът на растеж на покупателната способност, който съответства на една инвестиция.

  С__________________________________

  Сетълмент

  изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистиране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и тяхното заплащане.

  Счетоводна печалба

  печалбата на фирмата, декларирана в отчета за приходите и разходите.

  Т__________________________________

  Търговски книжа

  инструмент на паричния пазар, който се емитира от първокласни дружества и няма специално обезпечение.

  Технически анализ

  проучване с цел намиране на надценени или подценени ценни книжа. Акцентира върху повтарящите се и предвидими схеми в цените на акциите и върху заместители за пазарния натиск за продажби или купуване.

  У__________________________________

  Управление на портфейл

  процесът на управление на портфейл включва няколко етапа:


  1. определяне и оценка на целите и ограниченията на инвеститора, които да
   послужат за база за изготвяне на инвестиционна политика;

  2. формулиране на подходяща инвестиционна стратегия;

  3. реализиране на инвестиционната стратегия чрез избирането на оптимални
   комбинации от финансови и материални активи, съществуващи на пазара;

  4. следене на пазарните условия, промени в характеристиките на активите в
   портфейла и целите и ограниченията на инвеститора;


  5. и коригиране на портфейла въз основа на настъпили промени в пазарните
   условия и нуждите на инвеститора.

  Управляващо дружество

  акционерно дружество, което управлява дейността по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества и/или управление на портфейлите на други институционални инвеститори.

  Ф__________________________________

  Фондова борса

  официален пазар на ценни книжа. "Българска Фондова Борса - София" АД;
  може да организира и неофициален пазар на ценни книжа. Официалният пазар на
  БФБ София включва "Пазар на акции", който се разделя на Сегмент
  "А", Сегмент "Б" според качеството
  на емитентите и техните емисии, а също така и "Облигационен пазар",
  включващ Сегмент "ДЦК", Сегмент "Общински облигации" и
  Сегмент "Корпоративни облигации". Търговията на Официалния пазар
  е присъствена и неприсъствена и се осъществява от лицензирани брокери.

  Фундаментален анализ

  проучване с цел предвиждане стойността на акциите, което набляга върху такива определящи фактори, като перспективи за печалби и дивиденти, очаквания за бъдещите лихвени проценти и оценяване на рисковете за фирмата.

  Фючърс

  стандартизирана ценна книга, която се търгува на регулирани пазари за ценни книжа и изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.

  Форуърден договор

  споразумение, изискващо бъдеща доставка на един актив на договорена цена.

  Форуърден валутен договор

  договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение. Използва се за хеджиране на валутния риск, чрез неутрализиране на неблагоприятното изменение в бъдеще на валутните курсове.

  Х__________________________________

  Хеджиране

  инвестиране в един актив с цел да се намали общия риск на даден портфейл

  Ц__________________________________

  Ценна книга с фиксиран доход

  ценна книга, например облигация, която изплаща определен паричен поток през даден период от време.

  Централен Депозитар

  основната дейност се състои в регистриране на сделките с безналични ценни книжа, осъществени на БФБ София и откриване и водене на такива сметки. Централният Депозитар също така поддържа национален регистър на всички публично търгувани дружества и техните акционери.


  Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

  Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
  Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
  Studiо ITTI
Web Based Solutions