Същност:

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" е част от корпоративната култура, която Компанията насърчава и развива. Тя се изразява в организиране и провеждане на благотворителни акции и кампании по инициатива на/или сред служителите на Компанията.

Корпоративната благотворителност сред служителите е доброволна и не може да препятства изпълнението на преките им служебни задължения или да натоварва личното им време или финанси.

Чрез нея не се търси постигане на имиджови цели за ПОК „Доверие", а се стимулира дух на взаимопомощ, обществена отговорност и съпричастност, както и екипен дух в поведението на служителите.

Дефиниция:

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" представлява даряване на финансови средства, предмети или труд от страна на служителите на Компанията в полза на благотворителна кауза и/или нуждаещо се лице или организация.

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" се различава от личната благотворителност по това, че при осъществяването й те се представят като служители на Компанията и/или тя се извършва по тяхна инициатива, както и по време на благотворителни мероприятия и акции организирани от ПОК „Доверие" или инициирани от други организации към които Компанията се е присъединила.

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" е доброволна и участието в нея няма отношение към оценката на служителя, неговото възнаграждение или кариерно развитие.

 

ПОК „Доверие":

При реализацията на Корпоративна благотворителност сред служителите, ПОК „Доверие" се грижи за:

  1. Организацията на благотворителната кампания или акция - оповестяване на идеята сред служителите, информиране за възможностите за участие, обезпечаване на организацията му, отчитане на резултата;
  2. Изпълнение на предназначението - дарените средства или предмети да отидат до адресата и да бъдат изразходвани за целта, за която са събрани;
  3. Информиране на служителите за крайния резултат от благотворителната кампания или акция.

 

ПОК „Доверие" насърчава корпоративната социална благотворителност, като:

  1. При събиране на парични средства за дарение в подкрепа на избраната кауза или обект на благотворителност от страна на служителите, дарява сума, чийто минимален размер е равен на размера на събраните от служителите средства;
  2. При събиране на предметни дарения в подкрепа на избраната кауза или обект на благотворителност, по преценка участва с предмети, дарени от Компанията или закупени специално за целта от нея;
  3. При  даряване на труд осъществява организацията и логистиката на акцията, както и организация на допълнителни мероприятия за служителите, които участват в благотворителната акция по преценка или необходимост;
  4. Контролира дарението да бъде използвано по предназначение и информира всички служители на Компанията за постигнатите резултати.