ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Политика на ПОК „Доверие“ АД срещу корупцията и сродни на нея явления
 

І. Общи положения:

Настоящата „Политика на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД срещу корупцията и сродни на нея явления" (Политиката) е израз на приетите от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД (ПОК „Доверие" АД или Компанията) принципи за водене на законен, етичен, прозрачен, обществено отговорен и социално ангажиран бизнес.  

         ПОК „Доверие" АД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. В частност, Компанията приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

         Компанията е срещу корупцията и незаконните практики във всичките им форми и няма да предлага, плаща или приема подкупи (без значение от какъв вид) или да извършва каквито и да е корупционни действия в работата си с държавата, чуждестранни длъжностни лица и на търговския пазар. Компанията няма да се замесва в подкупи или каквато и да е форма на неетично подбудителтво или плащане, включително плащания за улеснение на процедурите и няма да прави политически дарения или разходване на средства за политически и други подобни цели.

         Компанията не толерира същото поведение и от страна на своя персонал, доставчици, бизнес партньори и държавни или общински органи и въобще от страна на всички, с които има делови взаимоотношения.

Никой, който попада в обхвата на тази Политика, не трябва да предлага, да дава, да иска или да приема лично плащане, подарък или услуга, в замяна на по-благоприятно третиране или с цел да се получи по незаконен начин бизнес предимство.

Служителите на Компанията, извършили нарушение на принципите и правилата, залегнали в Политиката и други външни или вътрешни за Компанията документи, засягащи тази материя, подлежат на проверка и срещу тях се предприемат мерки, вкл. ангажиране на дисциплинарна отговорност, в т. число уволнение, и при необходимост се сигнализират полиция, прокуратура или други компетентни органи.

Лицата, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я популяризират и да информират третите лица, че за Компанията корупцията и сродните й явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение.

 

ІІ. Цели:

 • Да дефинира ясно, какво, от гледна точка на Компанията, представлява корупция и сродни на нея явления и да посочи формите и начините за борба с тях;
 • Да подчертае, че всяко нарушение на Политиката може да се окаже не само пагубно за репутацията на Компанията и да повлияе изключително негативно върху нейната дейност, но, също така, може да доведе до по-нататъшни сериозни последствия, включително налагане на финансови санкции на Компанията или ангажиране на наказателната отговорност на нейните служители;
 • Да приеме и прилага правила и системи за предотвратяване на всякакви форми на корупция, посредством които да се съобщава за всяко разкрито корупционно действие, както и когато са налице достатъчно основателни съмнения за такова, и да се осигури адекватно решение на всеки въпрос, свързан с корупция;
 • Да вмени на управителните органи и на оперативния мениджмънт на Компанията отговорност по разкриването и предотвратяването на корупционни действия, и по изготвянето на правила за превенция и контрол;
 • Да даде ясни и точни указания на служителите на Компанията и на другите физически или юридически лица, имащи взаимоотношения с Компанията, с които да им укаже да не допускат да бъдат въвлечени в корупционни действия и да им обясни, какви стъпки следва да предприемат в случай, че станат обект или свидетел на корупционно поведение;
 • Да гарантира, че всички установени корупционни действия и/или всяко основателно съмнение за корупционни действия ще бъдат разследвани справедливо, обективно и до край.

 

ІІІ. Обхват:

Настоящата Политика е част от вътрешната нормативна рамка, която е приложима и за взаимоотношенията с външни контрагенти и доставчици на услуги на ПОК „Доверие" АД. Всички служители на Компанията, както и всяко лице, свързано с Компанията, което предоставя услуги от името и за сметка на Компанията, включително подизпълнители, техният персонал и бизнес партньори, са задължени да спазват тази Политика. Неспазването на политиката може да има за резултат предприемане на дисциплинарни мерки, които биха могли да доведат, в зависимост от случая, до прекратяване на трудови правоотношения със служител или до прекратяване на договорни отношения с трета страна.

В обхвата на Политиката влизат:

 • Членовете на органите на управление и оперативният мениджмънт на Компанията;
 • Служителите на Компанията в отношенията помежду им;
 • Отношенията с държавна и местна администрация, политически партии и обществени организации, политици и общественици, медии, доставчици и изпълнители на услуги, консултанти, подизпълнители, контрагенти;
 • Отношенията, с която и да е трета страна, от страна на Компанията или нейните служители, от които са последвали корупционни действия.

         Политиката е приложима за всички видове корупционни практики, в това число, но не само:

 • Активен подкуп - даване, обещаване или предлагане на подкуп;
 • Пасивен подкуп - искане, съгласяване за получаване или приемане на подкуп;
 • Подкуп на обществен или държавен служител;
 • Неоснователно обогатяване - злоупотреба с активи на Компанията или на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

         В допълнение тази Политика трябва да се има предвид винаги, когато се установяват нови търговски взаимоотношения, чрез вливане, придобиване, създаване на смесени дружества или връзки с нови клиенти и доставчици. При такива нови взаимоотношения Компанията ще изисква внимателна преценка по отношение на етичното поведение и надеждността на всеки един бизнес партньор. Съществуващите търговски взаимоотношения също ще бъдат съответно преценявани.

 

ІV. Основания и приложимост:

 • Настоящата Политика е разработена като продължение и развитие на вътрешно нормативната уредба на Компанията, в частта й за борба с корупцията и сродните на нея явления, които са залегнали и в Етичния кодекс на ПОК „Доверие" АД и в десетия принцип на Глобалния договор на ООН, към който договор ПОК „Доверие" АД се присъедини и е пълноправен член от 2009 г.
 • При разработването й са следвани общовалидните правила, принципи и дефиниции на:
 • Ø „Гражданска конвенция за корупцията" на Съвета на Европа, ратифицирана от Народното събрание на Република България през 2000 г. и
 • Ø Чл. 12 от „Конвенцията на ООН срещу корупцията", ратифицирана от Народното събрание на Република България през 2006 г.
 • Тя се прилага в допълнение към съществуващите и приложими в Компанията вътрешни правила, политики и процедури за работа, вътрешния трудов ред, както и съобразно с действащото българско законодателство и нормативни актове, отнасящи се към проявленията на корупция.

 

      V. Дефиниции и основни корупционни рискове:

      За целите на настоящата Политика се приемат следните дефиниции за корупция:

 • Злоупотребата със служебно положение за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на лицата, субект на настоящата Политика, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им позиция и власт;
 • Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга облага, или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на задължение или поведението, което се изисква, от приемащия подкупа или неполагащата се облага, или от този, на когото е обещана такава;
 • Злоупотреба с доверие, делегирани правомощия или поверено имущество, с цел извличане на лична изгода;
 • Обещаването, даването или искането на парична сума, предмет или услуга с висока стойност, с цел да се повлияе върху действия или решения, да се получи лична или корпоративна облага, да се постигне конкурентно предимство, изгода от промяна в нормативната уредба или от действията на длъжностни лица, контролни органи, политически партии и др., към които е насочено корупционното действие.

 

      За целите на настоящата Политика се дефинират следните основни корупционни рискове:

 • Подкуп - предлагане, обещаване или искане, съгласие за получаване или приемане на облага, за да се осъществи някакво действие;
 • Плащания за улесняване - неофициални плащания, с които се цели гарантиране или ускоряване изпълнението на рутинно или необходимо действие, което Компанията има законно право или задължение да извършва;
 • Връзки с длъжностни лица и лобиране - връзки с държавни структури, министри и други длъжностни лица, за да се придобие лицензия, търговска дейност, обществена поръчка и др.;
 • Даване и получаване на облаги - отнася се до всички видове дарове;
 • Политически дарения - пряко или косвено дарение на политически партии, организации или политици;
 • Благотворителни дарения и спонсориране - подкрепа, спонсориране или финансиране на социални и обществени дейности, които по принцип отговарят на търговските цели и ценности на Компанията;
 • Конфликт на интереси - ситуация, в която, два или повече конкуриращи се интереса, са в конфликт и пречат на способността за вземане на обективни и непредубедени бизнес решения;
 • Злоупотреба с активи - предоставяне на активи на Компанията или на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на длъжностни лица или на клиенти за тяхна лична употреба. Имат се предвид активи на Компанията в широк смисъл, т.е всички материални или нематериални активи, включително ноу-хау и търговски тайни.

 

VІ. Конкретно и неизчерпателно посочени форми на корупция и сродни явления, обект на настоящата Политика:

 • Предлагане и/или даване на подкуп на длъжностни лица от национални регулаторни органи или национални органи по приходите, централна и местната власт, правоохранителни органи, органи на съдебната власт и други компетентни органи, с цел вземане и/или отмяна на решения, свързани с дейността на Компанията и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Предлагане и/или даване на парични средства за финансиране на политически партии или политици, осигуряване на косвени ползи, или предоставяне на високи по размер и стойност подаръци и/или други форми на облага, можещи да доведат до репутационен риск, свързан с подозрение в търговия с влияние, неправомерен лобизъм, вземане на политически или властови решения, в полза на Компанията;
 • Извършване на корупционни действия и практики спрямо медии и журналисти, които могат да нарушат принципите на журналистическа етика и обективност при отразяване на дейността на Компанията и на нейните конкуренти;
 • Предлагане и/или даване на подкуп на лица или организации, които осъществяват проверки, одит, присъждане на кредитен рейтинг или други контролни или одитни функции, с цел осъществяване на въздействие върху резултатите от тяхната дейност и съдържанието на техните доклади, в полза на Компанията или на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 • Злоупотреба от страна на служители на Компанията с парични средства, лични данни, ценни книжа, средства, отпускани за издръжка или други активи на Компанията или на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, с цел предоставянето им на длъжностни лица или на клиенти, за тяхна лична изгода;
 • Подправяне на писмени документи - договори, заявления и др., прикриване или изземване на документи и/или заместването им с подправени или неистински, с цел създаване на лична изгода за длъжностни лица или клиенти на Компанията;
 • Подправяне на банкова сметка на Компанията и/или на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от нея, на банкови или други финансови документи, с цел създаване на лична изгода за длъжностни лица или клиенти на Компанията;
 • Използване на паричните средства и ресурси на Компанията и/или на управляваните от нея фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, от нейни служители, за собствени цели, или разрешаване на плащания, или получаване на такива, за недоставени стоки или неоказани услуги;
 • Унищожаване на документи или други активи на Компанията и/или на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от нея, с крайна цел манипулиране или изопачаване на факти, за да се създаде подвеждаща информация, в резултат на което да се стигне до управленска оценка или решение, несъответствуващи на действителността, с цел реализиране на определен личен интерес;
 • Конфликт на интереси при осъществяване на служебните задължения, свързан с облагодетелстване на свързани със служители, доставчици или подизпълнители на Компанията, лица;
 • Предлагане или даване на подкуп, под формата на парични средства или подаръци, влизане в нерегламентирани договорки, изнудване и заплахи към настоящи или бъдещи служители, с цел получаване на лична изгода, промяна на информация, резултати от вътрешни проверки, вземане страна в конфликти, назначаване или уволнение и др.;
 • Искането или приемането на подкуп, под каквато и да е форма, от външни доставчици или подизпълнители на Компанията, с цел вземане на решение в тяхна полза;
 • Искане на подкуп или друга облага при взаимоотношенията с клиенти на Компанията по повод на тяхното обслужване и извършването на всички действия и дейности, за които Компанията има поет ангажимент, съгласно договорни взаимоотношения, общата или вътрешна нормативна уредба, регламентираща дейността й;
 • Корупционно поведение от страна на служителите на Компанията спрямо представители на държавни или общински органи, извън преките им служебни задължения.

 

      VІІ. Длъжностни лица и структурни звена в Компанията, обект на повишен корупционен риск:

 • Представляващите Компанията, по закон;
 • Функционални и регионални директори;
 • Главен финансов директор, финансов директор, главен счетоводител, риск мениджър;
 • Дирекция „Обща администрация и сигурност";
 • Дирекция „ Човешки ресурси";
 • Дирекция „Корпоративни комуникации";
 • Специализирана служба „Вътрешен контрол".

 

      VІІІ. Отговорност за изпълнение на настоящата Политика:

      Отговорност за изпълнение на настоящата Политика носи Управителният съвет на ПОК „Доверие" АД. Той може да изпълнява задълженията си пряко или да ги делегира на специално избрани от него за целта, временни или постоянни, структурни звена за борба с корупцията и сродните на нея явления, чрез съществуващите в Компанията системи за сигурност и контрол, даване на правомощия на конкретни служители в тази област или наемане на външни одитори за решаването на конкретен казус, или като постоянно действащи.

 

      ІX. Действия на служители, клиенти, доставчици, подизпълнители, осигурителни посредници и др. контрагенти на ПОК „Доверие" АД, които са станали обект на корупционно действие, или са узнали или имат основателни съмненения за корупционни практики:

      Всеки служител на Компанията, който е станал обект на корупционно действие, или узнае или има основателно съмнение за корупционни практики, е длъжен да съобщи за случая, като се обърне директно към Управителния съвет (УС) на Компанията, или към определено от него специализирано структурно звено или служител, който има задължение да разглежда подобни случаи;

 • В изложението на казуса, служителите следва да опишат ясно и разбираемо случая и да обяснят естеството на действието и причините, поради които го определят като корупционно, по смисъла на настоящата Политика. До разглеждане ще бъдат допускани и анонимни сигнали, които отговарят на описаните в предходното изречение условия;
 • Служителите могат да отправят своя сигнал писмено, по електронна поща и/или да поискат изслушване по казуса;
 • Всички служители на Компанията са задължени да:
 • познават и спазват, при своето служебно и лично поведение, принципите и правилата на настоящата Политика;
 • при необходимост, да обясняват при взаимоотношенията си, в рамките на Компанията и/или с външни контрагенти, или клиенти, че спазват тази Политика, както и да изискват от тях да имат съответстващо на нея поведение;
 • С постъпването си на работа в Компанията всички нейни служители приемат да бъдат обект на проверки, свързани с изпълнението на настоящата Политика, да участват в обучения, оценки и сертификация по повод прилагането й, в случай че има такива;
 • Компанията няма да толерира, каквато и да е форма на репресивна мярка срещу служители, които са уведомили добросъвестно за основателните си съмнения за възможно корупционно действие. Докладването на такова притеснение и добросъвестното търсене на съвет или съдействие ще срещне пълна подкрепа на Компанията.
 • При узнаване или основателни съмнения за корупционни практики в дейността на Компанията или в случаи, при които са станали обект на корупционно действие от страна на неин служител, клиентите й могат да могат да съобщят за случая чрез:
 • 1 Отбелязване в „Книга на клиента", която следва да бъде налична във всеки офис на Компанията и за която клиентите трябва да бъдат информирани, че могат да дават своята оценка, препоръки, както и сигнали за нередности, в това число за корупционно действие или практики;
 • 2 Писмен сигнал или жалба, подаден по установения в Компанията ред за комуникация с клиенти;
 • 3 Сигнал, директно до УС на Компанията или определено от него структурно звено или служител - писмено или като поискат среща и изслушване.

 

 • Доставчици, подизпълнители, осигурителни посредници и др. контрагенти на ПОК „Доверие" АД, които станат обект на корупционно действие от страна на служител на Компанията, или узнаят или имат основателни съмнения за корупционни практики в нейната дейност, могат да съобщят за случая, чрез писмен сигнал или жалба, подаден по установения в Компанията ред за комуникация и/или сигнал, директно до УС на ПОК „Доверие" АД или определен от него орган, или служител - писмено или като поискат среща и изслушване.

 

 • ПОК „Доверие" АД се задължава да информира:
 • 1. своите партньори, доставчици, подизпълнители и др. за случаи, при които Компанията е станала обект на корупционни практики от трети лица, които могат или имат отношение към техния бизнес или дейност;
 • 2. неправителствените организации, в които членува, за случаи, в които е станала обект на корупционни действия или е узнала за корупционни практики;
 • В случай, че ПОК „Доверие" АД е станала обект на корупционно действие или е установила, или е била уведомена за корупционни практики или действия, тя се задължава:
 • Ø да прекрати договорните си взаимоотношения със съответния контрагент или подизпълнител;
 • Ø да информира компетентните органи за извършените закононарушения;
 • Ø да предприеме дисциплинарни мерки спрямо свои служители, извършили корупционно действие или участвали в корупционни практики.

 

      X. Проверки и контрол:

 • УС на ПОК „Доверие" АД, или определено от него структурно звено или служител са длъжни да направят проверка по всеки постъпил сигнал, жалба или информация за корупционно действие или практика;
 • Проверката се осъществява в срокове и по начин, определени в специална процедура, която УС приема, в шест месечен срок от приемането на настоящата Политика;
 • Процедурата трябва да е публично достояние и всички лица, които са в обхвата на настоящата Политика, да имат безпрепятствен достъп до нея;
 • Освен проверки по сигнали, за изпълнението на настоящата Политика се извършват текущи проверки, съгласно годишен план, по ред и начин, утвърдени от УС;
 • Обект на проверки могат да бъдат всички служители на Компанията, в лично качество, нейните структурни звена, а при опредлени случаи и външните контрагенти, доставчици и подизпълнители.
 • Проверки на външните контрагенти, доставчици и подизпълнители се извършват, ако те са подписали декларация - Приложение 1 към настоящата Политика, с която удостоверяват, че са запознати с нея, че я приемат, като част от договорните взаимоотношения с Компанията или сключените от тях договори съдържат аналогични текстове. Те могат да бъдат проверявани при изразено съгласие от тяхна страна, като обхватът на тези проверки следва да бъде уточнен, в рамките на договорния процес, при спазване принципите на добра бизнес етика и правилата за търговска тайна, защита на лични данни и др., свързани с дейността на контрагента;
 • УС на ПОК „Доверие" АД приема и представя за одобрение от редовното годишно общо събрание на акционерите годишен доклад за антикорупционната дейност на Компанията и изпълнението на настоящата Политика, който след одобрението му, се публикува на външния сайт на Компанията.

 

ХІ. Информираност и превенция:

За изпълнението на настоящата Политика, Компанията приема да разработи и реализира мерки и дейности по информираност и превенция, чрез които да постигне:

 • Комуникиране и обсъждане на Политиката и съответните насоки за нейното прилагане със служителите и повишаване на тяхната отговорност при изпълнението на преките им задължения;
 • Обучение и/или сертификация на служителите, които да гарантират, че те са запознати с Политиката, в нейната цялост, с конкретните рискове при изпълнението на преките им служебни задължения и да доведат до изграждане на отговорност у тях, и на нетърпимост към действия или практики, срещу които е насочена настоящата Политика, като бъдат насърчавани да сигнализират за такива действия или практики, без страх от негативни последици за тяхната работа;
 • Информиране на доставчици, контрагенти и бизнес партньори, както и други заинтересовани страни за Политиката, за целите й и за резултатите от нейното прилагане;
 • Ефективност на системите за вътрешен контрол, укрепване на тяхната независимост и защитеност от потенциални корупционни действия;
 • Регулярно и системно осъществяване на дейности за идентифициране на корупционни рискове и прилагане на адекватни процедури, основани на риска, и насочени към предотвратяване на корупционни действия или практики.

 

 

         ХІІ. Преходни и заключителни разпоредби:

 • Настоящата Политика е приета с решение по Протокол № 279 от 20.12.2012 г. на УС на ПОК „Доверие" АД;
 • В седем дневен срок от датата на приемането й, настоящата Политика да се публикува във вътрешния и външния сайт на Компанията;
 • В едномесечен срок от приемането на настоящата Политика да се изготви план за информиране на контрагенти, доставчици и подизпълнители за приемането й и че от тях се очаква, в своята дейност и във взаимоотношенията с Компанията, да се придържат към нейните принципи и правила;
 • В шест месечен срок от датата на приемането на настоящата Политика да се извърши преглед на вътрешните нормативни документи на ПОК „Доверие" АД, с цел привеждането им в съответствие с нейните принципи и правила и при необходимост да се изготвят указания и процедури за прилагането й.

 

 

 

                                                                                                   Приложение 1

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАта на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сходните на нея явления

 

 

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството си на:

□ физическо лице;

□ представляващ по закон (фирма) ..............................................................,

                                                               (наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление:...................................................................

....................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,

 

Декларирам, че

□ съм запознат и приемам принципите на Политиката на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сродните на нея явления.

□ представляваното от мен юридическо лице е запознато и приема принципите на Политиката на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сродните на нея явления

 

 

 

Дата:................................               Декларатор: .......................................   

                                                                                                 (подпис)

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions