І. Общи положения:

Настоящата „Политика на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД срещу корупцията и сродни на нея явления" (Политиката) е израз на приетите от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД (ПОК „Доверие" АД или Компанията) принципи за водене на законен, етичен, прозрачен, обществено отговорен и социално ангажиран бизнес.  

         ПОК „Доверие" АД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. В частност, Компанията приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

         Компанията е срещу корупцията и незаконните практики във всичките им форми и няма да предлага, плаща или приема подкупи (без значение от какъв вид) или да извършва каквито и да е корупционни действия в работата си с държавата, чуждестранни длъжностни лица и на търговския пазар. Компанията няма да се замесва в подкупи или каквато и да е форма на неетично подбудителтво или плащане, включително плащания за улеснение на процедурите и няма да прави политически дарения или разходване на средства за политически и други подобни цели.

         Компанията не толерира същото поведение и от страна на своя персонал, доставчици, бизнес партньори и държавни или общински органи и въобще от страна на всички, с които има делови взаимоотношения.

Никой, който попада в обхвата на тази Политика, не трябва да предлага, да дава, да иска или да приема лично плащане, подарък или услуга, в замяна на по-благоприятно третиране или с цел да се получи по незаконен начин бизнес предимство.

Служителите на Компанията, извършили нарушение на принципите и правилата, залегнали в Политиката и други външни или вътрешни за Компанията документи, засягащи тази материя, подлежат на проверка и срещу тях се предприемат мерки, вкл. ангажиране на дисциплинарна отговорност, в т. число уволнение, и при необходимост се сигнализират полиция, прокуратура или други компетентни органи.

Лицата, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я популяризират и да информират третите лица, че за Компанията корупцията и сродните й явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение.

 

ІІ. Цели:

 

ІІІ. Обхват:

Настоящата Политика е част от вътрешната нормативна рамка, която е приложима и за взаимоотношенията с външни контрагенти и доставчици на услуги на ПОК „Доверие" АД. Всички служители на Компанията, както и всяко лице, свързано с Компанията, което предоставя услуги от името и за сметка на Компанията, включително подизпълнители, техният персонал и бизнес партньори, са задължени да спазват тази Политика. Неспазването на политиката може да има за резултат предприемане на дисциплинарни мерки, които биха могли да доведат, в зависимост от случая, до прекратяване на трудови правоотношения със служител или до прекратяване на договорни отношения с трета страна.

В обхвата на Политиката влизат:

         Политиката е приложима за всички видове корупционни практики, в това число, но не само:

         В допълнение тази Политика трябва да се има предвид винаги, когато се установяват нови търговски взаимоотношения, чрез вливане, придобиване, създаване на смесени дружества или връзки с нови клиенти и доставчици. При такива нови взаимоотношения Компанията ще изисква внимателна преценка по отношение на етичното поведение и надеждността на всеки един бизнес партньор. Съществуващите търговски взаимоотношения също ще бъдат съответно преценявани.

 

ІV. Основания и приложимост:

 

      V. Дефиниции и основни корупционни рискове:

      За целите на настоящата Политика се приемат следните дефиниции за корупция:

 

      За целите на настоящата Политика се дефинират следните основни корупционни рискове:

 

VІ. Конкретно и неизчерпателно посочени форми на корупция и сродни явления, обект на настоящата Политика:

 

      VІІ. Длъжностни лица и структурни звена в Компанията, обект на повишен корупционен риск:

 

      VІІІ. Отговорност за изпълнение на настоящата Политика:

      Отговорност за изпълнение на настоящата Политика носи Управителният съвет на ПОК „Доверие" АД. Той може да изпълнява задълженията си пряко или да ги делегира на специално избрани от него за целта, временни или постоянни, структурни звена за борба с корупцията и сродните на нея явления, чрез съществуващите в Компанията системи за сигурност и контрол, даване на правомощия на конкретни служители в тази област или наемане на външни одитори за решаването на конкретен казус, или като постоянно действащи.

 

      ІX. Действия на служители, клиенти, доставчици, подизпълнители, осигурителни посредници и др. контрагенти на ПОК „Доверие" АД, които са станали обект на корупционно действие, или са узнали или имат основателни съмненения за корупционни практики:

      Всеки служител на Компанията, който е станал обект на корупционно действие, или узнае или има основателно съмнение за корупционни практики, е длъжен да съобщи за случая, като се обърне директно към Управителния съвет (УС) на Компанията, или към определено от него специализирано структурно звено или служител, който има задължение да разглежда подобни случаи;

 

 

 

      X. Проверки и контрол:

 

ХІ. Информираност и превенция:

За изпълнението на настоящата Политика, Компанията приема да разработи и реализира мерки и дейности по информираност и превенция, чрез които да постигне:

 

 

         ХІІ. Преходни и заключителни разпоредби:

 

 

 

                                                                                                   Приложение 1

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАта на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сходните на нея явления

 

 

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството си на:

□ физическо лице;

□ представляващ по закон (фирма) ..............................................................,

                                                               (наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление:...................................................................

....................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ.....................................,

 

Декларирам, че

□ съм запознат и приемам принципите на Политиката на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сродните на нея явления.

□ представляваното от мен юридическо лице е запознато и приема принципите на Политиката на ПОК „Доверие" АД за борба с корупцията и сродните на нея явления

 

 

 

Дата:................................               Декларатор: .......................................   

                                                                                                 (подпис)