ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Осигурителен речник
А Б В Д Е З И К Н О П Р С Т

А__________________________________

Актуализиране на допълнителна пенсия

Размерът на пенсиите на пенсионерите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се актуализира в съответствие с реализираната доходност от управлението на активите на пенсионния фонд. Редът и начинът за актуализация се определят в правилника на съответния фонд, като може да бъде месечна, тримесечна, годишна и др.

Актюерски разчети

Съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионно осигурителното дружество.

Актюер

Лице, което е лицензирано от ДАОН и извършва актюерското обслужване на пенсионно осигурителното дружество и управляваните от него фондове на базата на трудов договор между него и дружеството.

Б__________________________________

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

БАДДПО - неправителствена организация, създадена през 1996 г. В нея членуват всички лицензирани пенсионно осигурителни дружества в България. Организацията има за цел да отстоява колективните интереси на тази индустрия пред законодателната и изпълнителната власт, и други институции, да популяризира дейността по допълнително пенсионно осигуряване, да подпомага процесите за повишаване на квалификацията на работещите в системата и да си партнира с международни организации.

В__________________________________

Вноски за откупуване на пенсионни права

Еднократни парични вноски в доброволен пенсионен фонд, които позволяват на осигурените лица да придобият пенсионни права, независимо от това, че не правят месечни вноски. Няма ограничения в максималния размер на откупката.

Д__________________________________

Държавна агенция за осигурителен надзор

Държавен орган, който осъществява дейността по лицензиране и надзор на дружествата за социално осигуряване - пенсионни, здравни и за безработица. ДАОН е на пряко подчинение на Министерския съвет. Правата и задълженията на Агенцията са описани в Глава трета на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Е__________________________________

Етичен кодекс

Документ, приет от БАДДПО. В него се регламентират нормите за етично поведение и лоялна конкуренция, които всички пенсионно осигурителни дружества се задължават да спазват. При големи или системни нарушения, съответното дружество може да бъде изключено от Асоциацията на пенсионните фондове.

З__________________________________

Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Закон, който урежда обществените отношения, свързани с:
1. допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;
2. учредяването, лицензирането, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на пенсионно осигурителните дружества;
3. учредяването, управлението и прекратяването на доброволните пенсионни фондове;
4. държавния осигурителен надзор върху дейността по доброволно пенсионно осигуряване;
5. защитата на осигурените лица.

Заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Типов документ за присъединяване към професионален и/или универсален пенсионен фонд. Видът и съдържанието му са подготвени от НОИ и обнародвани в Държавен вестник. Всеки подлежащ на допълнително задължително пенсионно осигуряване е длъжен да попълни заявлението на избрания от него фонд до три месеца от възникването на основание за осигуряване. Изборът е личен, а неизбралите подлежат на служебно разпределение.

И__________________________________

Извлечение от индивидуалната партида

Съгласно специализираните закони всяка година до 30.04. пенсионно осигурителното дружество е длъжно да изпрати на осигурените във фондовете му лица извлечение от индивидуалната им партида. Извлечението съдържа направените вноски за предходната година по месеци, удържаните такси, разпределената доходност, крайното салдо по партидата и пенсионните права на осигуреното лице.

Изтегляне на суми

Осигурено лице в доброволен пенсионен фонд може без ограничение да изтегли част или цялата сума, натрупана в индивидуалната партида от лични вноски. Средствата от вноски на работодателя могат да се изтеглят само при настъпване на осигурителен случай. Натрупаните суми във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат изтегляни през периода на осигуряване.

Индивидуална партида

Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е персонално. За целта всяко осигурено лице има индивидуална партида. В индивидуалната партида се набират вноските за допълнително пенсионно осигуряване и се разпределя дохода от инвестиции, пропорционално на техния дял в масата от активите на пенсионния фонд. Натрупаните по индивидуалната партида средства се капитализират в индивидуалната партида, като не се допуска преразпределяне на средства от една партида в друга. Сумите в индивидуалната партида не подлежат на запор или принудително изпълнение.

К__________________________________

Капиталов принцип

Принцип на осигуряване, при който средствата се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице и са негова собственост. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. На този принцип работят фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Кодекс за задължително обществено осигуряване

Нормативен документ, приет от Народното събрание, който урежда задължителното обществено осигуряване, което включва:
1. Държавно обществено осигуряване (ДОО) при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, старост и смърт;
2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване за пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд и осигуряване за втора допълнителна пенсия за старост за родените след 31.12.1959 г.

Н__________________________________

Национален осигурителен институт

Юридическо лице, което управлява държавното обществено осигуряване, като:
1. изпълнява бюджета на ДОО;
2. събира осигурителните вноски и вземания на ДОО;
3. събира вноските за здравно осигуряване, фонд ПКБ и допълнително задължително пенсионно осигуряване;
4. осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство;
5. извършва плащанията на пенсии и други осигурителни плащания;
6. събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се.
НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание на Република България.

О__________________________________

Осигурителни вноски

За осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се правят осигурителни вноски. Осигурителните вноски са парични. При фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване размерът им се определя ежегодно с приемането на бюджета на НОИ. При доброволното пенсионно осигуряване осигурителят сам решава каква да е вноската, която прави за себе си или за трети лица. Минималният размер на осигурителната вноска при доброволното осигуряване е 10% от МРЗ.

Осигурителен договор

Осигурителният договор урежда отношенията по допълнително пенсионно осигуряване между пенсионно осигурителното дружество от една страна и осигуреното лица, работодателя или друг осигурител от друга. Подписва се в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна. Съдържанието му е съобразено с изискванията на законите и правилника на съответния фонд и се одобрява от ДАОН.

Осигурителен случай

Допълнителното пенсионно осигуряване покрива осигурителните случаи старост, инвалидност и смърт. Настъпването на осигурителен случай е регламентирано в специализираните закони и правилниците на съответните фондове.

Осигурено лице

Лице, което има индивидуална партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Съгласно специализираните закони допълнително могат да се осигуряват - всички родени след 31.12.1959 г. в универсален фонд, всички работещи при условията на първа и втора категория труд в професионален фонд и всеки пълнолетен български гражданин в доброволен пенсионен фонд.

Осигурител

Юридическо или физическо лице, което прави осигурителни вноски за своя сметка за себе си, в полза на своите работници и служители, или трети лица.

Отчисления за наследствена и инвалидна пенсия

Отчисления за покриване на осигурителни случаи инвалидност и смърт при доброволно пенсионно осигуряване в пенсионна схема, която предвижда отчисления за наследствена и инвалидна пенсия. Правят се от всяка месечна вноска и се натрупват в обща сметка, от която се изплащат инвалидни и наследствени пенсии. Осигуряването в такава пенсионна схема води до по-добро покритие на осигурителния риск и съответно до значително по-високи инвалидни и наследствени пенсии в сравнение с осигуряването без отчисления.

П__________________________________

Пенсионна схема

Конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения, плащания и осигурителни случаи, изчислени чрез актюерски методи.

Пенсионни права

Права, които осигуреното лице придобива в следствие на участието си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване. В зависимост от фонда и пенсионните схеми правата могат да бъдат различни - за пенсия за ранно пенсиониране, за пенсия за старост, за наследствена пенсия, за инвалидна пенсия, за еднократно или разсрочено изплащане на суми, право за получаване на информация и др. Конкретните права и начинът за реализирането им са описани в правилника на съответния пенсионен фонд. Правата на осигурените във фонд за допълнително пенсионно осигуряване са лични.

Пенсионно осигурително дружество

Акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон и лицензирано по Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Създава като отделни юридически лица и управлява фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Едно пенсионно осигурително дружество може да регистрира един доброволен, един универсален и един професионален пенсионен фонд. Приходите му се формират от такси и отчисления, описани в специализираните закони и от управлението на собствените му приходи. Минималния капитал, необходим за регистрирането и лицензирането на пенсионно осиурително дружество, е 3 000 000 лв.

Пенсионен фонд

Юридическо лице с променлив брой осигурени лица. Активите на пенсионния фонд се състоят от паричните вноски на осигурените в него, дохода, реализиран от управлението на вноските, намалени с таксите и удръжките, които пенсионно осигурителното дружество събира. Българското законодателство позволява съществуването на два задължителни фонда - професионален и универсален и един доброволен. Средствата на осигурените се набират по индивидуални партиди. Не се позволява преразпределяне на средства от една партида в друга.

Попечителски съвет

Орган, който представлява интересите на осигурените лица в универсалните и професионалните пенсионни фондове. В състава му влизат по равен брой представители на национално представените организации на работодателите и работниците и един представител на пенсионно осигурителното дружество. Правата и задълженията на Попечителския съвет се регламентират с акт на Министерския съвет по предложение на ДАОН. Решенията му имат препоръчителен характер за пенсионно осигурителните дружества.

Правилници

Нормативни документи, които управителните органи на пенсионно осигурителното дружество приемат. В тях се регламентира организацията и дейността на съответния фонд. Правилниците и всяка промяна в тях се одобрява от ДАОН. Пенсионно осигурителното дружество е длъжно да информира осигурените лица за извършени промени в правилника на съответния фонд. При несъгласие с тях, те могат да прекратят членството си в него и да се прехвърлят в друг пенсионен фонд.

Право за прехвърляне на индивидуалната партида от един фонд в друг, управляван от друго пенсионно ос

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната партида средства от един фонд в друг, учреден и управляван от друго пенсионно осигурително дружество, веднъж годишно и без ограничения при несъгласие с промени в правилника.

Право на прехвърляне на средства от индивидуалната партида на трети лица

Осигуреното в доброволен фонд лице може да прехвърли средства от лични вноски на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен един път в рамките на една календарна година, при условие че предназначението на средствата се запазва.

Р__________________________________

Размер на пенсия

Размерът на пенсията във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се определя в зависимост от:
1. Натрупаната в индивидуалната партида сума от вноски и разпределена доходност върху тях, намалена с таксите и удръжките в полза на пенсионно осигурителното дружество;
2. пола и продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици;
3. срока за получаване на допълнителната пенсия;
4. размера на техническата лихва.

Разсрочено плащане

Форма на изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на няколко части, съгласно договора, сключен между осигурения и фонда, в който се осигурява.

Разходо-покривен принцип

Принцип на осигуряване, при който вноските на осигурените лица постъпват в общ фонд и с тях се покриват разходите по изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери. На този принцип работи Държавното обществено осигуряване, което формира първия стълб на пенсионно осигурителната система.

С__________________________________

Средна продължителност на живота

Статистически показател за определяне на предстоящата средна продължителност на живота за всеки пол и възраст по отделно.

Служебно разпределение

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд, в случаите, когато не са подали индивидуално заявление за участие по реда и в сроковете, предвидени в чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително и когато са подали заявление за участие в повече от един универсален, съответно професионален пенсионен
фонд или подаденото заявление е нередовно.

Служебното разпределение се извършва от НОИ четири пъти годишно, съгласно Инструкция № 1 от 21.02.206 г. на КФН и НАП въз основа на следните три критерия:

1. постигната годишна доходност от съответния пенсионен фонд, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение, на база предходния 24-месечен период;

2. размер на начислените от пенсионноосигурителните дружества такси по чл. 201, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за тримесечието, предхождащо служебното разпределение;

3. брой приети индивидуални заявления за участие в универсален или професионален пенсионен фонд за тримесечието, предхождащо служебното разпределение.

Срочна пенсия

Пенсия, която се изплаща за определен срок. В зависимост от фонда може да бъде:
1. Срочна пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд - може да се получи 8 г. преди пенсиониране по Дял І от КЗОО, при условие, че лицето има 10 г. трудов стаж при 1-ва категория труд. За 2-ра категория условията са 3 г. преди пенсиониране по Дял І от КЗОО и 15 години трудов стаж в тази категория труд.
2. Срочна пенсия от доброволен пенсионен фонд - в момента на пенсиониране осигуреното лице може да избере срока за получаване на допълнителната пенсия в зависимост от правилника на съответния доброволен пенсионен фонд.

Съвет по допълнително пенсионно осигуряване

Орган, създаден към ДАОН. Взима решения за даване и отнемане на лицензия, сливане, вливане, отделяне и разделяне на дружества за допълнително социално осигуряване, откриване на производство по несъстоятелност, утвърждаване на списъка на банките депозитари. Съветът се състои от 7 члена - министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, председателя на Комисията по ценните книжа и фондови борси и председателя на ДАОН. В работата му със съвещателен глас участва представител на БАДДПО.

Т__________________________________

Такси и удръжки

Съгласно специализираното законодателство пенсионно осигурителните дружества формират своите приходи от такси и удръжки, както следва:

Такса управление - еднократна такса, която се начислява върху всяка осигурителна вноска. Максималният й размер е 7% от вноската.
Инвестиционна такса - За фондовете за допълнително задължително осигуряване е 1% от активите на фонда годишно, а за доброволните пенсионни фондове е до 10% от реализираната през годината доходност.
Встъпителна такса - само за доброволните фондове. Не може да надвиши 10 лв.
Удръжки - могат да се вземат при всяко изтегляне на суми, при прехвърляне, при искане на информация извън посочените в законите случаи. Размерът на тези удръжки не може да надвиши двойния размер на действителните разходи.
Конкретните размери на удръжките и реда за определянето им са записани в правилниците на пенсионните фондове.

Техническа лихва

Прогнозна минимална доходност от инвестиране на активите на пенсионния фонд. Служи при определяне размера на първата пенсия и при актуализацията на получаваните пенсии. Определя се от управителните органи на пенсионно осигурителното дружество.


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions