ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

На 25 май тази година, влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента). Регламентът идва в критичен момент, в който, в общественото пространство, все повече се говори за пробиви и злоупотреба с лични данни на големи групи от хора. Злоупотребите и нерегламентираното използване на лични данни на лицата се прави дори от организации, които се ползват с добро име и уважение сред своите клиенти.

Новият Регламент разширява нашите отговорности, като включва към тях необходимостта от непрестанно доказване на спазването му, както и драстично увеличава санкциите за тези, които допуснат злоупотреба с лични данни на физическите лица.

Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, като администратор на лични данни, събира и обработва данните на над 1 200 000 клиента на трите пенсионни фонда, които управлява. Това е огромно доверие и отговорност за нас. От момента на сключване на първия договор с наш клиент, преди 24 години, до днес, ежедневно в работата си, се стремим да защитаваме, по най-добрия начин, правата и интересите на клиентите ни. Ние сме една от организациите, чиято дейност пряко е засегната от разпоредбите на Регламента. С настоящата декларация, ръководството на ПОК „Доверие“ АД декларира, пред трети лица и пред служителите си, своето непоколебимо намерение да приложи и спазва Регламента в дейността си, придържайки се към най-добрите практики за защита на личните данни.

Компанията е администратор на личните данни и на своите служители. Те трябва да са сигурни, че се отнасяме с най-голяма отговорност към предоставените ни от тях лични данни, събираме ги в обем, който е необходим за изпълнение на договорните отношения между нас и не ги предоставяме на трети лица, без съгласието на служителя или изрично законово задължение.

Осъзнавайки огромното значение на защитата на личните данни и в частност реализацията ѝ посредством спазването на високи стандарти за информационна сигурност, Компанията има за свой приоритет прозрачността, сигурността и неприкосновеността при събирането и обработването на лични данни. В тази връзка, от 2013 година, ПОК „Доверие“ АД има внедрена Система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013. Приемаме изискванията на Регламента като поредната стъпка напред в посоката, в която отдавна се движим.

В същото време, ще настояваме и ще следим за стриктното спазване на действащите и на новите разпоредби от обработващи лични данни на нашите клиенти – в лицето на служителите, осигурителните посредници и супервайзорите. Декларираме непоколебима воля да работим само с тези от тях, които ясно разбират и зачитат важността на защитата на личните данни на клиентите ни. Осигурителните посредници, като обработващи лични данни, съгласно Регламента, носят отговорност наравно с нас. Затова ние ще им помагаме и подкрепяме в усилията им да защитят данните на лицата, но ще бъдем безкомпромисни към тези от тях, които извършват нарушения. В този смисъл, ще уведомяваме и ще съдействаме на компетентните държавни органи в разследванията на злоупотреби с лични данни.

Във връзка с влизането в сила на Регламента, ПОК „Доверие“ АД преразгледа и ще увеличи действащите организационни и технически мерки, за да отговори адекватно на завишените нужди от защита на личните данни на лицата срещу злоупотреба. Също така ще преразгледа и промени, при нужда, всички договори с контрагенти, които имат отношение към събирането и обработването на данни от името на Компанията.

От 25 май тази година, Длъжностното лице по защита на данните на Компанията ще информира, консултира и наблюдава спазването на Регламента и приложимото европейско и национално законодателство, в нейната дейност по управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

КАТО ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД, ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

25 април 2018 г.

 

--------------------

 

Политика за защита на личните данни 

 

 

Заявление за достъп до лични данни

 

 

Съгласие за маркетинг 

 

 

Заявление за упражняване на право на ограничаване обработването на лични данни

 

 

Заявление за упражняване на право на изтриване на лични данни

 

 

Информация и достъп до лични данни на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на клиенти, служебно разпределени в УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на осигурителни посредници на ПОК „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на представители и на наследници на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 


 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions