На 23.11.2000 г. ПОК "Доверие" АД получава от ДАОН Съгласие №3 за вписване на професионален пенсионнен фонд. На 28.11.2000 г., с решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 13905, регистрира Професионален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №336 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Професионален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 011. 

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

Права при осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

  1. Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
  2. Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
  3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
  4. Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  5. Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява във вестниците  „Сега" и "24 часа". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

Такси

Таксите, които ПОК "Доверие" удържа, са както следва:

 

1. такса от всяка постъпила в ППФ "Доверие" осигурителна вноска в размер на:

 

за 2016 г.:

 

за 2017 г.:

 

за 2018 г.:

 

от 2019 г.:

 

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на ППФ "Доверие", в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОК „Доверие", в размер на:

 

 

3. такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Забележка:

 

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства.

 

Попечителски съвет на на ППФ "Доверие"

1. ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ- Председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на  КТ "Подкрепа",

тел. 02/ 937 50 58;

2. СТЕФАНКА ПРИМОВА- Зам. председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа";

3. ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА -  представител на КРИБ;

4. ГРИГОР ДИМИТРОВ - представител на БСК;

5. НАТАЛИЯ ДИЧЕВА - представител на БТПП; 

6. РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА - представител на АИКБ;

7. РЕНЕТА ПЕТРОВА - представител на КНСБ;

8. НАТАША АНГЕЛОВА - представител на КНСБ; 

9. АНГЕЛИНА ПЕТРОВА - представител на ПОК "Доверие" АД.

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Документи

Процедура за обжалване

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ

Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"