На 03.11.2000 г., с Решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 12540, регистрира Доброволен пенсионен фонд "Доверие". С Решение №335 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Доброволен пенсионен фонд "Доверие".

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

IBAN на банковата сметка на ДПФ "Доверие", по която следва да превеждате вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG04UBBS84231012266513
Титуляр: ДПФ "Доверие"

Права при осигуряване в ДПФ "Доверие"

Осигуряването в ДПФ "Доверие" дава право на:

1. лична пенсия за старост - за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност - за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

Специфични права на осигурените в ДПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", клиентите на ДПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Доверие" се обявява във вестниците  „Сега" и "24 часа". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

Такси

Таксите, които ПОК "Доверие" удържа, целят стимулиране на дългосрочно спестяване:

 

1. при осигуряване с месечни или периодични осигурителни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

 

 

2. при осигуряване с еднократни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

 

 

3. при осигуряване с месечни осигурителни вноски от работодател или от лицата по чл. 8, т. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ, независимо от броя на вноските, размерът на таксата е:

 

 

4. за лицата, които са осигурени и в универсалния или в професионалния пенсионен фонд, управлявани от ПОК „Доверие", размерът на таксите по т. 1 - 3 се намалява с 15 на сто.

 

5. инвестиционна такса в размер на 9.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на ДПФ "Доверие";

 

6. такса в размер на 10 на сто от изтегляната сума, но не повече от 20 лв. при пълно или частично изтегляне на средства от индивидуалната партида, преди настъпване на осигурителен случай.

 

Забележки:

 

Такса при прехвърляне на средства от ДПФ "Доверие" в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - няма.

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата по т. 2 не се удържа върху:

Таксата по т. 6 не се удържа, когато осигуреното лице изтегля или прехвърля средствата по индивидуалната партида, поради това, че не е съгласно с изменения и допълнения на Правилника, поради преобразуване или прекратяване на ПОК „Доверие" или на ДПФ "Доверие" или от наследници на осигурено лице или на пенсионер.

Консултативен съвет на ДПФ "Доверие"

1. ЕЛЕОНОРА СТОЕВА - Председател, представител на осигурените лица,

тел.: 02/ 937 50 58;

2. ГЕРГАНА СТОЯНОВА - Зам.-председател, представител на осигурителя  „Мини Марица Изток" ЕАД;

3. ДОБРИН ДАЛОВ - представител на осигурителя „Каолин" АД;

4. МИЛЕНА ИВАНОВА - представител на осигурителя Община Попово;

5. АНЕТА ПАЛАВРОВА - представител на осигурителя „КЦМ 2000" АД;

6. СВЕТЛА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА - представител на осигурените лица;

7. ИВАН МАРКОВ - представител на осигурените лица;

8. МАРИН РАДКОВ - представител на пенсионерите;

9. АНГЕЛИНА ПЕТРОВА - представител на ПОК "Доверие" АД.

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

ДОКУМЕНТИ

Процедура за обжалване

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител

Приложение 1 - Декларация

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски

          Анекс за прехвърляне на средства от друг осигурител

          Анекс за прехвърляне на средства от работодател 

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител

Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска

Приложение 2 - Декларация

Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Основна  информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с лични вноски

Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с работодателски вноски 

Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - прехвърляне 

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"