От началото на 2000 г. в България действа нов пенсионен модел, чрез който се създаде т.н. 3-стълбова система за пенсионно осигуряване, която включва:

Причини за въвеждането на новия пенсионен модел:

Основна причина за въвеждане на новия пенсионен модел са ниските доходи на населението както в трудоспособна, така и в нетрудоспособна възраст и демографският проблем, пред който е изправена страната, чието измерение в областта на пенсионното осигуряване се изразява в невъзможността на старата пенсионна система, основана само на разходо-покривен принцип, да функционира нормално и да осигурява необходимия заместващ пенсионен доход на населението в пенсионна възраст. Изравняването на броя на лицата, които правят вноски в разходно-покривната система с тези, които получават пенсии, като краен резултат води до високи вноски, ниски по размер пенсии и постоянна необходимост от покриване на дефицити на държавния пенсионен фонд със средства от бюджета и опасност от неговия фалит.

Цели:

Повишаване на пенсионните доходи чрез въвеждане на капиталови схеми за осигуряване, в които пряко да участват отделните лица в трудоспособна възраст, както и техните работодатели. Чрез новия пенсионен модел отговорността за размера на пенсионния доход на хората, които работят сега, е разпределена между държавата, работодателите и осигурените лица.

Краен резултат:

Сумата от трите вида пенсии да осигури пенсионен доход в размер на 70 - 75% от последното възнаграждение преди пенсиониране, което е международно признатия стандарт, гарантиращ запазване на стандарта на живот в нетрудоспособна възраст.

Фондове за допълнително пенсионно осигуряване:

Универсален пенсионен фонд (УПФ) - фонд за ДЗПО, в който задължително участват всички родени след 31.12.1959 г., които получават доходи от трудова дейност. Обезпечава втора допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Професионален пенсионен фонд (ППФ) - фонд за ДЗПО, в който задължително участват всички лица, които работят при вредни условия на труд (1-ва и 2-ра категория). Обезпечава срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се получава до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) - фонд за ДДПО, в който доброволно могат да се осигуряват всички лица, навършили 16 години - самостоятелно, за сметка на работодател, на друг осигурител или комбинирано. Обезпечава получаването на трета доброволна пенсия за старост, инвалидна и наследствена пенсия.