Стойност на дял Стойност на индекс
Изберете период: начална дата крайна дата
×
ДПФ
×
УПФ
×
ППФ
Добавете/изключете индекс от графиката:
×
SOFIX
×
DAX
×
CAC 40
×
STOXX 600
×
S&P 500
Данните за борсовите индекси са с източник, съответно: Българска фондова борса за индех SOFIX, Франкфуртската фондова борса за индекс DAX, Euronext Paris за CAC 40, STOXX Limited за STOXX 600 и New York Stock Exchange за S&P 500 и ПОК „Доверие“ АД не носи отговорност за обявените стойности.

Данните за публикуваните финансови индекси са с източник, както следва:

Индекс SOFIX – информация на Българска фондова борса София АД. SOFIX© обхваща най-ликвидните акции, търгувани на българския регулиран пазар и е собственост и запазена търговска марка на Българска фондова борса София АД, България.

Индекс DAX – информация на Deutsche Börse AG, Германия. DAX© обхваща 30-те най-големи немски компании, търгувани на Франкфуртската фондова борса и e собственост и запазена търговска марка на Deutsche Börse AG, Германия.

Индекс CAC 40 – информация на Euronext, Франция. CAC 40© обхваща 40-те компании с най-голяма пазарна капитализация, търгувани на Парижката фондова борса и e собственост и запазена търговска марка на Euronext N.V, Холандия.

Индекс STOXX Europe 600 – информация на Stoxx Limited, Швейцария. STOXX Еurope 600© обхваща 600 компании с висока, средна и ниска капитализация в 18 европейски държави: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания, и e собственост и запазена търговска марка на Stoxx Limited, Швейцария.

Индекс S&P 500 – информация на S&P Dow Jones Indices, САЩ. S&P 500© обхваща акции на 500 компании с голяма пазарна капитализация, търгувани на американските пазари NYSE и NASDAQ и e собственост и запазена търговска марка на Standard & Poor’s Financial Services LLC., САЩ.

Оповестените финансови индекси се изчисляват, публикуват и разпространяват в съответствие с официално оповестените методики и общи условия на техните оператори. ПОК „Доверие“ АД не носи отговорност за точността и пълнотата на публикуваните официални стойности на показателите, както и за грешки в резултат на действията или бездействията на трети лица, включително в процеса на автоматизирано предаване и получаване на информацията.

Cтойности на дялове 
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди 

 

Пояснение към графиката:  

Лявата ординатна ос на графиката представя скала на стойностите на един дял на УПФ „Доверие", ППФ „Доверие" и ДПФ „Доверие", изчислени съгласно изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН, в сила от 01.07.2004 г.

При избиране на един от възможните пазарни индекси, дясната ординатна ос на графиката представя скала на стойностите на съответния показател.

При избиране на повече от един пазарен индекс, дясната ординатна ос на графиката представя скала на процентното изменение на стойностите на визуализираните пазарни индекси за избран период, което по необходимост няма връзка със стойността на дяловете и процентното им изменение за периода.

 

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „24 часа" на третия работен ден на следващия месец. Информацията за стойността на дяловете до м. септември 2011 г. включително е публикувана във в. Пари, а от м. октомври 2011 до м. ноември 2017 вкл. - във в. "Капитал дейли".

 

 

Уважаеми клиенти, поради допусната неточност при изпращането на информация за стойността на един дял към последния работен ден на месец март 2012 г., публикувана във в. „Капитал Дейли", на 04.04.2012 г., Ви уведомяваме, че вярната информация за стойността на дяловете на фондовете, управлявани от ПОК „Доверие" АД към 30.03.2012 г. е отразена в публикация в брой 91 на в. „Капитал Дейли" от 14.05.2012 г.