ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за деня вижте на новия сайт на ПОК "Доверие" на https://www.poc-doverie.bg/bg
Условия и ред за получаване на допълнителна пенсия от ДПФ "Доверие"

Получаването на допълнителна пенсия е естествен завършек на целия процес по осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Ако сте клиент на Доброволен пенсионен фонд "Доверие", с вноската, която постъпва във Вашата индивидуална партида, Вие се осигурявате едновремнно за три вида пенсии - за старост, инвалидна и наследствена.  

В зависимост от вида пенсия, за която сте придобили право, процедурата за нейното отпускане за осигуреното лице или неговите наследници е следната:

 

Лична пенсия за старост

Осигурените лица в ДПФ "Доверие" придобиват право на лична пенсия за старост от доброволния фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част 1 на КСО или до 5 години по-рано по тяхно желание. Личната пенсия за старост се отпуска за определен период от 1 до 20 години.

 

Заявлението-образец се подава в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на разпореждането за отпускане на пенсия;
 • нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Лична пенсия за инвалидност

Осигурените лица в ДПФ "Доверие" придобиват право на пенсия за инвалидност от доброволния фонд при загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, от датата на инвалидизирането, определена в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК и се отпуска за срока, определен в решението.

 

Заявлението-образец се подава в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК;
 • нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Наследствена пенсия на наследници на починало осигурено лице или пенсионер

При смърт на осигурено лице или пенсионер на ДПФ "Доверие" право на наследствена пенсия имат:

1. Преживял съпруг

2. Низходящи и възходящи

3. Наследници по закон

4. Друго ползващо лице, посочено в осигурителния или пенсионния договор

 

Заявления-образец се подават в офис на дружеството, лично от всеки наследник или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на смъртен акт;
 • копие на удостоверение за наследници;
 • копие на акт за раждане за лица под 18 години;
 • нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Еднократно изплащане на натупаната сума от ДПФ "Доверие" при придобиване право на пенсия

Натрупаната сума в Доброволен фонд "Доверие" може да се изтегли еднократно от осигуреното лице (при придобиване право на съответен вид допълнителна пенсия) или от неговите наследници с подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на разпореждането за отпускане на пенсия;
 • нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Наследниците прилагат следните документи:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на смъртен акт;
 • копие на удостоверение за наследници;
 • нотариално заверено изрично пълномощно;
 • копие на акт за раждане за лица под 18 години.

 

Последващи действия

След подаването на съответното заявление и всички съпъстващи го документи, в 30 дневен срок от приемането му,  дружеството издава разпореждане за отпускане на съответния вид пенсия.

При съгласие с условията по разпореждането, лицето подписва Пенсионен договор.

Допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през който е придобито правото за съответния вид пенсия, съгласно чл. 48 от Правилника на ДПФ "Доверие". Те се изплащат до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят, по банков път или чрез пощенски запис.

Допълнителните пенсии се преизчисляват на всеки три месеца, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходното тримесечие.

При подаване на документите в офиса се носят оригиналите на всички необходими документи, които след проверка от служител се връщат на лицата.

 

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions