Получаването на допълнителна пенсия е естествен завършек на целия процес по осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Ако сте клиент на Доброволен пенсионен фонд "Доверие", с вноската, която постъпва във Вашата индивидуална партида, Вие се осигурявате едновремнно за три вида пенсии - за старост, инвалидна и наследствена.  

В зависимост от вида пенсия, за която сте придобили право, процедурата за нейното отпускане за осигуреното лице или неговите наследници е следната:

 

Лична пенсия за старост

Осигурените лица в ДПФ "Доверие" придобиват право на лична пенсия за старост от доброволния фонд при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част 1 на КСО или до 5 години по-рано по тяхно желание. Личната пенсия за старост се отпуска за определен период от 1 до 20 години.

 

Заявлението-образец се подава в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 

Лична пенсия за инвалидност

Осигурените лица в ДПФ "Доверие" придобиват право на пенсия за инвалидност от доброволния фонд при загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, от датата на инвалидизирането, определена в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК и се отпуска за срока, определен в решението.

 

Заявлението-образец се подава в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 

Наследствена пенсия на наследници на починало осигурено лице или пенсионер

При смърт на осигурено лице или пенсионер на ДПФ "Доверие" право на наследствена пенсия имат:

1. Преживял съпруг

2. Низходящи и възходящи

3. Наследници по закон

4. Друго ползващо лице, посочено в осигурителния или пенсионния договор

 

Заявления-образец се подават в офис на дружеството, лично от всеки наследник или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 

Еднократно изплащане на натупаната сума от ДПФ "Доверие" при придобиване право на пенсия

Натрупаната сума в Доброволен фонд "Доверие" може да се изтегли еднократно от осигуреното лице (при придобиване право на съответен вид допълнителна пенсия) или от неговите наследници с подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено за целта пълномощно.

Към заявлението се прилагат:

 

Наследниците прилагат следните документи:

 

Последващи действия

След подаването на съответното заявление и всички съпъстващи го документи, в 30 дневен срок от приемането му,  дружеството издава разпореждане за отпускане на съответния вид пенсия.

При съгласие с условията по разпореждането, лицето подписва Пенсионен договор.

Допълнителните пенсии се отпускат от първо число на месеца, следващ месеца, през който е придобито правото за съответния вид пенсия, съгласно чл. 48 от Правилника на ДПФ "Доверие". Те се изплащат до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят, по банков път или чрез пощенски запис.

Допълнителните пенсии се преизчисляват на всеки три месеца, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходното тримесечие.

При подаване на документите в офиса се носят оригиналите на всички необходими документи, които след проверка от служител се връщат на лицата.