Закони

Кодекс за социално осигуряване

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

 

Подзаконови нормативни актове

НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

 

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 

НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

 

НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране

 

НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди

 

УКАЗАНИЕ № 2 от 22.01.2001 г. Относно: Минимално необходимите данни и примерните образци на легитимационните документи на осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

 

НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване

 

НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 

НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

 

НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки

 

НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

 

НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

 

НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

 

НАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване

 

НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

 

Правилници

Правилник за организацията и дейността на УПФ "Доверие"

 

Правилник за организацията и дейността на ППФ "Доверие"

 

Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Доверие"

 

Договори

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител

Приложение 1 - Декларация

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител

Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска

Приложение 2 - Декларация

Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

 

Процедури за обжалване

Универсален пенсионен фонд

Професионален пенсионен фонд

Доброволен пенсионен фонд

 

Други

Обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяване на инвестиционните резултати на пенсионните фондове