Безотказно изпълнение

Програма "Безотказно изпълнение"  обхваща изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на клиентите на ПОК "Доверие", свързани с действащите нормативни актове, които регулират дейността по допълнително пенсионно осигуряване:

 

Изпращане на извлечение от индивидуалната партида на осигурените лица в срок до 31 май на всяка календарна година, с информация за движението по партидата от 01.01. до 31.12. на предходната година.

 

Публикуване на стойността на дял, валидна за последния работен ден на предходния месец, в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г. в национален ежедневник (в. "Капитал Daily").

 

Публикуване в интернет страницата на компанията на информация за годишните резултати, съгласно чл.180, ал.2 т.1 и т.2 от КСО и  раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионно осигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.

 

Публикуване на информация за настъпили промени в правилниците на пенсионните фондове в два национални ежедневника (в. "Капитал Daily" и в. "Сега")

 

Публикуване на годишните отчети и баланси на дружеството и управляваните пенсионни фондове в "Държавен вестник" и интернет страницата на компанията.