Мислене в перспектива

В мислите ни често свързваме пенсионирането като край на активния живот, като нещо което е малко вероятно да доживеем и за което не обичаме да мислим и говорим. Фактите обаче показват, че това събитие обичайно се случва, че продължителността на живота след пенсиониране постоянно се увеличава и както често става с нас българите, ние сме изненадани и крайно неподготвени за това събитие.

За разлика от нас, по-прагматичните народи мислят в перспектива и правят необходимото да обезпечат стандарта си на живот след пенсиониране.

Как? Като заделят лични средства за осигуряване в доброволни схеми.

Как? Като договарят своите условия на работа и определят отношението си към своя работодател не само на база на непосредственото месечно възнаграждение, но и на база на цялостния социалния пакет, който той им предлага и в него задължително изискват да бъде включено осигуряване за допълнителна доброволна пенсия.

 

Ефект

Личен - получаване на значителна по размер пенсия и запазване на жизнената активност след пенсиониране, което не е борба за оцеляване, а реален отдих след изпълнен със съзидание живот.

Обществен - пенсионерите не се превръщат в обществено бреме, запазват покупателната си способност и в периода след пенсиониране, способни са да задоволяват своите потребности и не тежат на семейния бюджет на.

Икономически - частните пенсионни фондове по правило се превръщат в едни от най-мощните институционални инвеститори, които инвестирайки акумулираните в тях средства в икономиката, създават работни места, инфраструктура и доходи и се превръщат в мощен лост за развитието на капиталовия пазар във всяка една държава.

 

Доброволното пенсионно осигуряване в България

Участието в доброволен пенсионен фонд зависи от волята на отделното физическо лице или от волята на неговия работодател, ако то е на възраст над 16 години.

Вноската във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да бъде за сметка на осигуреното лице или в негова полза, за сметка на работодателя или на друг осигурител.

За вноските във фонд за доброволно пенсионно осигуряване са предвидени данъчни преференции, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративно подоходно облагане.